BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN

Képzések

A 2023 február előtt MSc tanulmányokat kezdők számára a korábbi képzéseinkről való leírások itt találhatóak meg.

Tanszékünk részt vesz a Villamosmérnöki és Informatikai Kar BSc, BProf és MSc képzéseiben, alapozó tárgyak (szakmai törzsanyag), szaktárgyak (differenciált szakmai ismeretek) és szabadon választható tárgyak oktatásával egyaránt. 

Az alapozó tárgyaink célja, hogy szilárd alapokat teremtsenek a rájuk épülő szakmai tárgyak számára (elsősorban a villamosmérnöki szakon), illetve ellássák a hallgatókat alapvető jel- és rendszerelméleti ismeretekkel (az üzemmérnök-informatikus és a mérnökinformatikus szakon).

Szaktárgyainkban gyakorlatorientált, az iparban közvetlenül hasznosítható tudást nyújtó képzést kínálunk. Fontos kiemelni, hogy tanszékünkön nagy hagyománya van az eszközök fizikai működési elve, tervezése és megvalósítása oktatásának (pl. antennák, nagyfrekvenciás áramkörök, mérőműszerek). Az ilyen speciális tudással rendelkező szakemberek továbbra is igen keresettek az iparban még úgy is, hogy a villamosmérnöki szakma egyre inkább a szoftverek felé orientálódik.

Űrmérnök MSc szak

Villamosmérnöki szak, BSc Intelligens kommunikáció specializáció

Mérnökinformatikus szak, BSc Intelligens hálózatok specializáció

Villamosmérnöki szak, MSc Vezetéknélküli kommunikációs rendszerek főspecializáció

Villamosmérnöki szak, MSc Rádiófrekvenciás zavarvédelem – EMC mellékspecializáció

Választható tárgyaink

Más karon oktatott tárgyaink


Űrmérnök MSc szak

Az űrmérnök képzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik az űrtechnológiához, űrkutatáshoz kapcsolódó, elsősorban mérnöki jellegű tervezési, fejlesztési, gyártási és üzemeltetési feladatokat képesek ellátni. A képzésben specializációk nincsenek, de a hallgatóknak lehetőségük van a szakterületen belül a számukra kiemelten érdekes témákat a kötelezően, illetve szabadon választható tantárgyakon keresztül elmélyíteni.

A szak gesztorkara a VIK, ezen belül a gesztortanszéke a HVT, de a képzésben részt vesznek a TTK, GPK, ÉMK és a KJK oktatói is.

További információk a kari honlapon találhatók: https://vik.bme.hu/hallgatoknak/mesterkepzes/urmernoki-szak/


Villamosmérnöki szak, BSc Intelligens kommunikáció specializáció

Tanszékünk az Intelligens kommunikáció specializáción belül a Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat szakirányú képzést kínálja.

Az infokommunikáció, mint szakterület a kommunikációs hálózatokat (hardveres, és szoftveres szempontból is) és a rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat foglalja magában. A modern társadalom növekvő kommunikációs igénye miatt (pl. Internet of Things, multimédia sszolgáltatások stb.) ezen a területen igen sok magasan képzett mérnökre van szükség.

Megszerezhető ismeretek:

 • A hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfigurációjával és üzemeltetésével
 • A vezetékes és vezeték nélküli technológiákkal, médiatartalomterjesztés és -feldolgozás technológiáival
 • Nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elveivel
 • Rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal

A tanszékünk által gondozott Nagyfrekvenciás Rendszerek és Alkalmazások ágazat keretein belül elsősorban azzal a szemlélettel ismerkedhetnek meg, amely minden rádiófrekvenciás tervezőmérnök számára alapvető fontosságú. Megismerhetik a nagysebességű analóg és digitális kommunikációs rendszerek építőköveit, a nagy megbízhatóságú áramkörök tervezésének lépéseit, és ezen eszközök egymásra gyakorolt hatásait is (Elektromágneses Kompatibilitás, EMC). Ezt segíti elő a Nagyfrekvenciás rendszerek, valamint Űrtechnológia tantárgy, illetve a gyakorlati ismeretek megszerzésére a laboratóriumi foglalkozások. Az ágazaton számos jövőbe mutató hírközléshez kapcsolódó téma közül lehet választani, melyek ismeretével az iparban és a K+F szektorban is könnyen elhelyezkedhetnek az itt végző hallgatók.


Mérnökinformatikus szak, BSc Intelligens hálózatok specializáció


Villamosmérnöki szak, MSc Vezetéknélküli kommunikációs rendszerek főspecializáció

A főspecializáció oktatásában tanszékünk a HIT és TMIT tanszékekkel közösen vesz részt; tantárgyaink itt találhatók.

A vezeték nélküli kommunikáció napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A fő kutatási iránya a földi és műholdas mobil kommunikációs és műsorszóró rendszerek és az Internet integrációja. A cellás mobil rendszerek mellett a kooperatív és önszervező hálózatok (SON) kiterjesztik a szolgáltatásokat a beszédkommunikáción túl a nagysebességű adatkommunikáció, a mobil internet és eszközök közötti kommunikáció (IoT) biztosítására is. A szélessávú kommunikáció megvalósítása megköveteli a rendelkezésre álló frekvenciaspektrum minél hatékonyabb kihasználását kognitív, kooperatív és szoftverrádiós (SDR) megoldások által. A vezeték nélküli helyi hálózatok jelentős számú rádiós megoldása ugyancsak a mobil számítástechnika nélkülözhetetlen tényezőjévé vált. Ezen hálózatokra hatékony alkalmazások fejlesztéséhez fontos a rendszer fizikai rétegének ismerete.

Megszerezhető ismeretek:

 • Mobil és fix telepítésű vezeték nélküli rendszerek fizikai és hálózati rétegének, működési kérdéseinek alkalmazás-szintű ismerete.
 • Vezeték nélküli hírközlő, műsorszóró és távérzékelő rendszerek optimális tervezése és üzemeltetése.
 • Vezeték nélküli rendszerek nagyfrekvenciás elektronikája, hullámterjedési kérdései, antennák.
 • Szolgáltatások és alkalmazások vezeték nélküli rendszerekre.

Villamosmérnöki szak, MSc Rádiófrekvenciás zavarvédelem – EMC mellékspecializáció

Az elektromos berendezések, számítógépes hálózatok,  vezetéknélküli kommunikációs rendszerek az építőelemek  érzékenységének növelésével fokozottan kitettek a kölcsönös  zavartatásra. A készülékek tervezése, a rendszerek kiépítése csak az  elektromágneses kompatibilitási (EMC) szempontok  figyelembevételével végezhető, mert utólagos hibafelderítés és  javítás többszörös fejlesztési költséget jelent. A mellékspecializáció  célja a rádiófrekvenciás tartományban jellemző zavarási és  zavartatási jelenségek, valamint a vonatkozó méréstechnikában alkalmazott elvek és megvalósítások fizikai hátterének és  elektromágneses modellezésének bemutatása. Cél továbbá az  elektromágneses jelenségek numerikus szimulációs lehetőségeinek  áttekintése, az e célra elterjedten alkalmazott szoftverek  bemutatásával együtt. Az átadott ismeretek birtokában a mérnökök  felkészültek lesznek rádiófrekvenciás EMC problémák  felismerésében, méréstechnikájában, modellezésében és  szimulációjában, valamint az alkalmazható EMC megoldási  lehetőségek tekintetében.

Megszerezhető ismeretek:

 • A rádiófrekvenciás EMC problémák azonosítása, az EMC tervezési szempontjai
 • EMC mérések speciális szempontjai, az alkalmazott műszerek, mérési összeállítások és mérési környezetek
 • Vezetett és sugárzott zavarok mérése, gyakorlati ismeretek
 • Immunitásmérés
 • EMC minősítési szempontok, szabványok
 • Rádiófrekvenciás EMC elektromágneses problémák modellezése, numerikus szimulációja

Választható tárgyaink

Választható tárgyaink a tanszéken művelt területek köré csoportosulnak, kitekintést nyújtva, vagy bizonyos részletekben alaposabb elmélyülésre lehetőséget adva. Gyakran fordul elő, hogy szorosabb elköteleződés a tanszék felé (pl. TDK munka vállalása, esetleg PhD képzés) valamely választható tárgyunk teljesítése során indul meg.

Más karon oktatott tárgyaink

Tanszékünk részt vesz a Gépészmérnöki Karon oktatott energetikai mérnökök és mechatronikai mérnökök képzésében is (a tárgyak itt elérhetők).